วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ข้อมูลรายวิชา

ข้อมูลรายวิชา
ชื่อวิชา โครงการ รหัสวิชา 3204-6001
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วย 4 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบรูณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชา ด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแปลผล การสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการนำเสนอผลงาน การใช้สื่อโสตทัศน์ ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้สามารถวางแผน ดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพ
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนางานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่น

มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการสอนและกระบวนการพัฒนางานอาชีพ
2. วางแผนจัดทำโครงการและเตรียมการดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดำเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุป และประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นำเสนอผลการดำเนินงานด้วยรูปแบบต่างๆ

คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเป็น (จิตพิสัย)
1. มนุษยสัมพันธ์
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีวินัย
4. ความสนใจใฝ่รู้
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. ความเชื่อมั่นในตนเอง
7. พึ่งตนเองได้
8. ความอดทนอดกลั้น
9. ความสามัคคี


กิจกรรมการเรียนการสอน
1. สนทนาซักถาม
2. อภิปราย อภิปรายกลุ่ม
3. การระดมสมอง
4. การสอนแบบค้นพบความรู้
5. การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
6. การสมมุติ
7. ทดลองทำงานเป็นกลุ่ม
8. ปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างสรรค์งานให้สามารถนำไปใช้ได้ฯ

การประเมินผล

เลขที่รหัสประจำตัวนักศึกษาคะแนนเต็ม 10
15332041107
25332041108
35332041109
45332041112
55332041113
65332041114
75332041115
85332041116
95332041117
115332041119
125332041120
135332041121
145332041122
155332041123
165332041124
175332041125
185332041126
195332041127
225332041130
235332041131
275332041521
285332041522
งานที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 คะแนนเต็ม 10 หัวข้อ การเขียนแบบเสนอโครงการ กำนหดส่ง 19 ตุลาคม 2554 เวลา 15.00 น.

ข้อมูลรายวิชา

ข้อมูลรายวิชา
ชื่อวิชา โครงการ รหัสวิชา 3204-6001
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน่วย 4 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบรูณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพื่อวางแผน
พัฒนางานในสาขาวิชา ด้วยกระบวนการทดลอง สำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดำเนินโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแปลผล การสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานการนำเสนอผลงาน การใช้สื่อโสตทัศน์ ประกอบการนำเสนอผลงานโครงการ

จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้สามารถวางแผน ดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพ
4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนางานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่น

มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการสอนและกระบวนการพัฒนางานอาชีพ
2. วางแผนจัดทำโครงการและเตรียมการดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ
3. ดำเนินงานโครงการตามแผนงาน
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุป และประเมินผลงานตามหลักการและกระบวนการ
5. นำเสนอผลการดำเนินงานด้วยรูปแบบต่างๆ

คุณธรรมจริยธรรมที่ควรเป็น (จิตพิสัย)
1. มนุษยสัมพันธ์
2. ความรับผิดชอบ
3. ความมีวินัย
4. ความสนใจใฝ่รู้
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. ความเชื่อมั่นในตนเอง
7. พึ่งตนเองได้
8. ความอดทนอดกลั้น
9. ความสามัคคี


กิจกรรมการเรียนการสอน
1. สนทนาซักถาม
2. อภิปราย อภิปรายกลุ่ม
3. การระดมสมอง
4. การสอนแบบค้นพบความรู้
5. การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
6. การสมมุติ
7. ทดลองทำงานเป็นกลุ่ม
8. ปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างสรรค์งานให้สามารถนำไปใช้ได้ฯ